Retningslinjer

Retningslinjer for tilskud fra HK/TL Kompetenceudviklingsfonden

Det fremgår af overenskomsterne mellem Dansk Byggeri og HK/TL, at kompetenceudviklingsfonden kan yde delvis dækning til:

  1. Selvvalgt uddannelse
  2. Virksomhedsplanlagt uddannelse
  3. Aftalt efteruddannelse

Kompetenceudviklingsfonden har fastsat et generelt princip om, at fonden ikke yder tilskud til private kurser og uddannelser, hvis der findes et tilsvarende tilbud på de offentlige uddannelsesinstitutioner.

Endvidere er det målsætningen, at fondens midler anvendes til efteruddannelserne på det bredest mulige antal af virksomheder, som er omfattet af overenskomsten. Fonden kan på den baggrund tilpasse tilskuddets størrelse med henblik på at kunne sikre en hensigtsmæssig fordeling af fondens midler.

Følgende er fastsat i overenskomsterne:

Selvvalgt uddannelse:

Selvvalgt uddannelse er uddannelse, som er relevant for branchen – idet branchen defineres i bred forstand. Der kan ydes tilskud til eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer, og evt. transportudgifter mv.) og tilskud til delvis dækning af medarbejdernes løntab ved uddannelsen. Løntilskud inkl. evt. offentlig, kan højest udgøre 85 % af den enkelte medarbejders sædvanlige tidløn.

Medarbejder der har været ansat i minimum 6 måneder har ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse årligt.

Kompetenceudviklingsfondens bestyrelse har endvidere fastlagt, at selvvalgt uddannelse som udgangspunkt er individuelt tilrettelagt. Hvis flere/(mange?) fra samme virksomhed ønsker samme uddannelse vil kompetenceudvalget ikke kategorisere uddannelsen som selvvalgt, men virksomhedsplanlagt uddannelse.

Virksomhedsplanlagt uddannelse:

Fonden yder endvidere tilskud til virksomhedens udgifter til uddannelse af medarbejdere omfattet af overenskomsterne, når dette følger af en uddannelses og kompetenceplanlægning.

Der ydes således ikke løntilskud, men tilskud til eksterne udgifter  ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter mv.)

Aftalt efteruddannelse:

Aftalt efteruddannelse er målrettet medarbejdere, der har lavet en aftale med virksomheden om at tage en af de akademiuddannelser, der fremgår af positivlisten. Der kan ydes tilskud til 10 ECTS om året, svarende til 20 dages uddannelse.

Efter fondsbestyrelsens beslutning kan der ydes helt tilskud til dækning af medarbejderens sædvanlige løn (med fradrag af evt. offentlig støtte, som tilfalder virksomheden), kursusgebyrer og eventuelle transportomkostninger.

Der kan ikke opnås tilskud til både selvvalgt og aftalt uddannelse i samme kalenderår.