Retningslinjer

Retningslinjer for tilskud fra DI DB/HK/TL Kompetenceudviklingsfonden

Det fremgår af overenskomsterne mellem DI Dansk Byggeri og HK/TL, at Kompetenceudviklingsfonden kan yde delvis dækning til:

  1. Selvvalgt uddannelse
  2. Virksomhedsplanlagt uddannelse
  3. Aftalt efteruddannelse

Virksomhed og medarbejder bør have en god og tillidsfuld dialog om kompetenceudvikling, men det er medarbejderen, der personligt ansøger Kompetenceudviklingsfonden om tilskud til selvvalgt eller aftalt uddannelse.

Nå det gælder udbetaling af tilskud, så afregner fonden alene med virksomheden. Det er dermed en forudsætning for tilskud, at der kan afregnes med virksomheden, da fonden ikke kan afregne direkte med medarbejderen.

Medarbejderens rolle er at træffe aftale med sin arbejdsgiver om uddannelse. Derefter udfylder medarbejderen ansøgningsskema og sender det til Kompetenceudviklingsfonden. Medarbejderen sender ligeledes kursusbevis til Kompetenceudviklingsfonden efter afsluttet kursus.

Virksomhedens rolle er at træffe aftale om uddannelse med medarbejderen og har udgiften for medarbejderens kursus mv. Efter afsluttet kursus opgør virksomheden udgifterne til medarbejderens uddannelse (løn, transport, materialer, ophold og kursusgebyr) og fremsender faktura til Kompetenceudviklingsfonden.

Kompetenceudviklingsfonden har fastsat et generelt princip om, at fonden ikke yder tilskud til private kurser og uddannelser, hvis der findes et tilsvarende tilbud på de offentlige uddannelsesinstitutioner.

Endvidere er det målsætningen, at fondens midler anvendes til efteruddannelserne på det bredest mulige antal af virksomheder, som er omfattet af overenskomsten. Fonden kan på den baggrund tilpasse tilskuddets størrelse med henblik på at kunne sikre en hensigtsmæssig fordeling af fondens midler.

Følgende er fastsat i overenskomsterne:

Selvvalgt uddannelse:

Selvvalgt uddannelse er uddannelse, som er relevant for branchen – idet branchen defineres i bred forstand. Der kan ydes tilskud til eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer, og evt. transportudgifter mv.) og tilskud til delvis dækning af medarbejdernes løntab ved uddannelsen. Løntilskud inkl. evt. offentlig, kan højest udgøre 85 % af den enkelte medarbejders sædvanlige tidløn.

Medarbejdere der har været ansat i minimum 6 måneder har ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse årligt.

Kompetenceudviklingsfondens bestyrelse har endvidere fastlagt, at selvvalgt uddannelse som udgangspunkt er individuelt tilrettelagt. Hvis flere/(mange?) fra samme virksomhed ønsker samme uddannelse vil kompetenceudvalget ikke kategorisere uddannelsen som selvvalgt, men virksomhedsplanlagt uddannelse.

Virksomhedsplanlagt uddannelse:

Fonden yder endvidere tilskud til virksomhedens udgifter til uddannelse af medarbejdere omfattet af overenskomsterne, når dette følger af en uddannelses- og kompetenceplanlægning.

Der ydes således ikke løntilskud, men tilskud til eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter mv.)

Aftalt efteruddannelse:

Aftalt efteruddannelse er målrettet medarbejdere, der har lavet en aftale med virksomheden om at tage en af de akademiuddannelser, der fremgår af positivlisten. Der kan ydes tilskud til max 20 ECTS om året, svarende til 20 dages uddannelse.

Efter fondsbestyrelsens beslutning kan der ydes helt tilskud til dækning af medarbejderens sædvanlige løn (med fradrag af evt. offentlig støtte, som tilfalder virksomheden), kursusgebyrer og eventuelle transportomkostninger.

Der kan ikke opnås tilskud til både selvvalgt og aftalt uddannelse i samme kalenderår.